Metoda

Strategia inwestycyjna

Ideą mojego podejścia jest zastąpienie analiz technicznej i fundamentalnej własnymi Wskaźnikami Trendu, tworzącymi długoterminowy systemem transakcyjny dla indeksów giełdowych. Jego podstawowe cechy to:

  • śledzenie tylko głównych indeksów (i kontraktów na nie),
  • mała ilość transakcji (sygnały hossa/bessa, rolowanie kontraktów),
  • niewielka ilość poświęcanego czasu,
  • natychmiastowy (bieżący) gotówkowy efekt.

Inwestycje w indeksy Wig20 oraz mWig40 będą dokonywane poprzez kontrakty terminowe (long/short). Wiąże się z tym dodatkowe ryzyko (koszt) bazy oraz dźwigni. Do analiz i testów korzystam z programu Amibroker.

Wskaźniki Trendu

Analiza techniczna/fundamentalna pojedynczych spółek stanowi dla mnie (czasochłonne) wdawanie się w szum, natomiast celem Wskaźników Trendu jest ujęcie dużych części rynku reprezentowanych przez indeksy, gdzie szum pozostaje tłem, z którego można wyłonić główne trendy (hossa/bessa). Takie przyjąłem tutaj założenie. Ceny pojedynczych spółek mogą podlegać błądzeniu przypadkowemu (random walk), natomiast indeksy z ich składnikami odzwierciedlają już ściślej stan gospodarki i przepływów finansowych, co już tak chaotyczne nie jest, ponieważ model konsumpcji, procesy wytwarzania i finansowania są powiązane i sprzężone w czasie.

Do konstrukcji Wskaźników Trendu (szerokości rynku) wykorzystuję notowania spółek oraz indeksów. Ich trendom przypisuję wartości liczbowe, by po ich „obróbce” uzyskać pożądane wskaźniki. Stanowią one filtr do gry na wzrosty lub spadki, rozstrzygając czy mamy hossę, czy bessę na danym rynku.  Poniżej wykres mWig40 oraz przykładowe dwa wskaźniki stanowiące o rozgraniczeniu na hossę/bessę.

mWig40

W moich wpisach będą to wskaźniki dla indeksów mWig40 oraz Wig20, jakich używam do długoterminowej gry na wzrosty i spadki.  Dla pełnego obrazu sytuacji analogiczny wskaźnik będzie liczony także dla indeksu sWig80. Ze względu na zmiany w składach indeksów, wskaźniki będą wymagać okresowych aktualizacji. Oprócz tego, aktualizacja może być konieczna w momentach potencjalnego sygnału, kiedy retest wskaźników powinien potwierdzić bieżącą skuteczność i odporność na lokalne zmiany parametrów. Natomiast wykorzystywanie przynajmniej dwóch indeksów uważam za niezbędne minimum. Nie w pełni skorelowane, mogą dawać przeciwne sygnały zapewniając znoszenie się inwestycji w niejednoznacznych warunkach. Ponadto, przy tak ograniczonej dywersyfikacji oba wskaźniki (jako całość) muszą uwzględniać nieznaczną długoterminową skłonność w kierunku (inflacyjnej) hossy oraz szybkość reakcji na wahania średnioterminowe.

Poniżej efekt symulacji gry na wzrosty i spadki dla portfela składającego się po połowie z indeksów mWIG40 oraz Wig20, wraz z wykresem indeksu WIG. Za podstawę do inwestycji posłużyły wyłącznie sygnały Wskaźników Trendu.

w40w20-lev1

Linia kapitału jest dość stabilna, roczna stopa zwrotu przekracza 15% (bez lewara), maksymalne obsunięcie kapitału wyniosło aż 25%, choć maksymalny spadek poniżej poziomu otwarcia (zmiany) pozycji wyniósł 10%. Podążanie taką linią kapitału nie wymaga  wyboru spółek i nie jest czasochłonne, a wyniki wyglądają obiecująco. Stopa zwrotu 15% pomniejszona o roczny koszt rolowania kontraktów (4×1,5%), pomnożona przez dźwignię(x3) daje (15-6)x3, czyli 27%, co po opodatkowaniu daje ok. 22%, średniorocznie na podstawie testów za ostatnie 10 lat. Maksymalne obsunięcie kapitału w powyższych testach wyniosło jednak (przy dźwigni x3) aż 75%, co może graniczyć z fatalnym zamknięciem inwestycji.

Biorąc pod uwagę szacowane obniżki kapitału o 25% oraz 8% depozytu (bez jego naruszania), maksymalna dźwignia przy wartości szczytowej linii kapitału nie powinna przekraczać poziomu 2.85. Jednak taka obniżka po jej zaistnieniu zwiększyłaby ten poziom dźwigni aż do 7.5 lub 12.5 (chybiony short). Natomiast przy wyjściowej dźwigni na poziomie 2, obniżka kapitału o 25% spowoduje jej wzrost do poziomu 3 lub 5. Należy zatem kontrolować poziom dźwigni, który powinien być dostosowany do rynkowych wahań i preferencji inwestora, co do relacji między oczekiwaną stopą zwrotu, a poziomem ryzyka, gdzie poziom dźwigni może odgrywać kluczową rolę.

Informacja o stanie koniunktury na indeksach oraz wskazania dla portfela będą na bieżąco (po sesji) podawane w pasku bocznym. Szczegóły na stronie „Portfel”.

Reklamy